Robert Stenberg

Sverige, Norge

+358 40 022 9858

robert.stenberg@geopool.fi

Administration
av
tillstånd

GeoPool administrerar prospekteringsprojekt i Finland, Sverige och Norge. Med stor kunskap om lagstiftningen för prospektering i kombination med lokal praktisk arbetserfarenhet bistår vi med kunskap och råd i alla skeden av ditt projekt.

Med mer än tio års erfarenhet av prospekteringsförvaltning kan vi fokusera på det väsentliga i ansökningsprocesserna. Vårt team av prospekteringsrådgivare guidar ditt företag ansvarfullt genom de juridiska krav som ställs. Vi anser att aktiv och transparent kommunikation med markägare, intressenter och myndigheter är en väsentlig del av alla tillståndsprocesser.

Giltiga prospekteringstillstånd i januari 2022, enligt Tukes, Bergstaten och DMF.
ANSÖKNINGAR AV TILLSTÅND

GeoPool kan hantera dina licenser för prospektering utifrån ditt företags behov. En prospekteringsansökan kräver att en hel del pappersarbeten har blivit gjorda i förväg. Vi sammanställer all nödvändig information och alla dokument samt förbereder det nödvändiga GIS-datapaketet. Vi för också register över prospekteringens status för arrendeavtalen och vidtar vid behov åtgärder för att säkerställa att dina tillstånd är giltiga. På begäran kan GeoPool också vara den primära kontaktorganisationen för myndigheter och intressenter.

Våra tjänster för förvaltning av arrendetomter inkluderar:

 • anmälning om reservationer
 • ansökan om tillstånd för prospektering eller gruvdrift
 • förlängningsansökningar
 • tillstånd för överlåtelser och upplåtelser
 • övervakning av tillståndsansökningar och rapportering av.
KOMMUNIKATION MED INTRESSENTER

På GeoPool värdesätter vi en öppen och transparent kommunikation om framstegen i ett prospekteringsprojekt. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en starkare interaktion med de lokala intressenterna. En god relation med det lokala samhället leder till att prospekteringsprojekten går smidigt framåt.

Våra kommunikationstjänster för intressenter består av att:

 • skriva arbetsplansmeddelanden
 • förbereda annonsering i lokaltidningar
 • interaktion med markägare och andra intressenter
 • upprätta kontrakt och avtal
 • organisera lokala evenemang eller öppet hus-dagar.
AREA REVIEW

Genom att förstå de unika egenskaperna hos det område du studerar kan ditt företag planera och organisera fältarbetet på ett ansvarsfullt sätt. Dessutom kan kunskapen om områdets geologiska sammanhang och utforskningshistoria få er på rätt spår mer effektivt. Även om värdefulla data är lättillgängliga kan det vara komplicerat att hitta och samla in den nödvändiga informationen från olika källor.

GeoPool sammanställer information från öppna källor i en omfattande rapport, som presenterar ditt undersökningsområde i ett lättillgängligt format med detaljerade kartor. Dokumentet ger en snabb översikt över platsens allmänna egenskaper och dyker djupare ner i de teman som är relevanta för din undersökning.

Områdesöversikten pekar också på potentiella begränsningar eller restriktioner för prospektering. På begäran kan vi ge råd om hur man får tillgång till data med öppen källkod eller förvärvar eventuella licensierade eller begränsade datamängder.

Du får din fullständiga Area Review-rapport snabbt efter att du gjort en beställning. Även om denna tjänst för närvarande endast är tillgänglig i Finland kan en liknande granskning med öppen källkod sammanställas separat för andra länder.

Vår områdesgranskning omfattar följande teman:

 • administrativa regioner och tillgänglighet
 • terrängegenskaper och markanvändning
 • särskilda miljö- och kulturaspekter
 • tillgängliga geologiska data och prospekteringsdata (t.ex. metallogeni, berggrund, kvartärgeologi och geofysik)
 • tillgängliga historiska rapporter
 • tillhörande tillståndsavgifter och rättsliga hinder.
INFORMATION OM FÄLTARBETE

Markägare ska informeras om den prospekteringsverksamhet som planeras att utföras på deras mark. Ytterligare intressenter inom olika områden ska också underrättas. Anmälan behöver göras i god tid så att alla parter hinner kommentera den. Vi skriver arbetsplansbrev eller allmänna tidningsannonser och sköter distributionen.

BETALNINGAR OCH ERSÄTTNINGAR TILL MARKÄGARE

Under vissa jurisdiktioner har markägare rätt till årlig ersättning för ett giltigt prospekteringstillstånd. Ersättningsbeloppet beror på markytans storlek och på hur länge undersökningstillståndet varar. GeoPool hanterar årliga ersättningar till markägare och ser till att de utbetalas i tid.

Dessutom är prospekteringsföretag skyldiga att ersätta orsakade skador berör  markägare och andra intressenter. Vi hjälper till med att uppskatta rätt ersättningsnivå och med de praktiska arrangemangen.

RAPPORTERING

När ett prospekteringstillstånd har löpt ut är prospekteringsföretaget skyldigt att lämna in en slutrapport om de åtgärder som vidtagits i området. I vissa jurisdiktioner finns det också ett årligt rapporteringskrav. Vi sammanställer all nödvändig information och gör rapporter för olika ändamål vid behov.

VILL DU VETA MERA?

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media