Konsult­tjänster

På GeoPool erbjuder vi omfattande geologiska konsulttjänster som skräddarsys för att möta olika prospekteringsprojekts behov. Vi förbereder marken så att ditt projekt löper smidigt och ditt företag kan fokusera på det viktigaste: utforskningen!

Att utforska ett nytt område kräver en förförståelse för den rådande sociala dynamiken och en medvetenhet om de potentiella kulturella och juridiska utmaningarna ett prospekteringsprojekt kan ställas inför. Med vår lokalkännedom och kunskap kan vi effektivt hjälpa ditt företag att navigera och upprätthålla en bra kontakt till närsamhället.

Vi har erfarenhet av att skapa en effektiv fältbas med hjälp av lokala entreprenörer och leverantörer. På så sätt kan eventuella problem snabbt lösas på plats och långa väntetider undvikas. Med vårt nätverk kan vi reagera snabbt när det behövs. Det viktigaste är att vi arbetar tillsammans med lokalsamhället för att gynna hela regionen.

Våra tjänster inom administration och teknisk konsultering hjälper dig effektivisera projektets upplägg och ledning, vilket säkerställer en smidig drift i den nordiska affärsmiljön. Våra avancerade tekniska lösningar och erfarna medarbetare ger dig värdefulla insikter och råd så du kan fatta välgrundade beslut.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan stödja ditt prospekteringsprojekt.

PROJEKTGENERERING

Med utgångspunkt i prospekteringskonceptet eller intresseområdet sammanställer GeoPool tillgänglig geologisk information och föreslår projekt för vidare undersökning. Ytterligare dataset kan också begäras från Geologiska forskningscentralen (GTK), för att stödja planeringen av prospekteringen. Dessutom undersöker vi ansvaret för ditt intresseområde och hittar möjliga restriktioner för prospektering och gruvdrift.

Vårt erbjudande inkluderar:

 • sammanställning och utvärdering av tillgänglig data från öppna källor
 • begäran om tillgänglig data från GTK-arkiven
 • förberedning av datapaket för nya projekt.
HYPERSPEKTRAL KARTERING

GeoPool har lång erfarenhet av hyperspektral kartering. Med vår bärbara ASD TerraSpec ®-utrustning har vi lett projekt i många delar av världen. Utrustningen är lämplig för systematiska hyperspektrala mätningar och kan mäta 1 000–1 500 meter borrkärna dagligen, beroende på förhållandena på plats.

Hyperspektral kartering används för att upptäcka förändringsmineraler. Alla förändringsprodukter som uppvisar karakteristiska egenskaper i spektrumet med våglängderna 350–2 500 nm (VNIR och NIR/SWIR) kan identifieras. Sådana mineraler är glimmer, klorit, leror, amfiboler, sulfater, karbonater och turmalin.

Hyperspektral kartering är också ett kostnadseffektivt och snabbt utforskningsverktyg. Finkorniga förändringsmineraler som är svåra att särskilja visuellt kan snabbt upptäckas med vår spektrometer. Även mindre kemiska eller kristallina variationer kan urskiljas. Hyperspektral kartering är en oförstörande provning, och resultaten är lätta att förstå. Rådata från vår undersökning kan användas i din GIS- och 3D-mjukvara. Metoden kan tillämpas på många typer av mineraliseringstyper, inklusive epitermiska och porfyriska system, skarn, kimberlit, VMS och IOCG.

Vi kan upptäcka och visualisera förändringssystemet i ditt projektområde genom att plotta geokemiska analyser och mineraler utifrån spektraldata. En specifik mineral eller en viss våglängd av ett mineral kan korrelera med mineraliseringen. Ju mer data som samlas in (proximal och distal), desto bättre och mer exakt är modellen. Denna information är särskilt värdefull för planering av framtida borrningar och för att lokalisera nya malmkroppar.

För hyperspektral kartläggning erbjuder vi:

 • bärbar hyperspektral mätutrustning
 • datainsamling av mätningar på plats
 • bearbetning av rådata och utvärdering av datakvalitet
 • datatolkning och modellering.
PETROGRAFISKA OCH MINERALOGISKA UNDERSÖKNINGAR

Petrografisk undersökning av malmmineralogi, texturer och mineralföreningar, i samband med bestämning av bergartens protolit och omvandling kan avsevärt förbättra förståelsen av mineraliseringens paragenes. Identifiering av bergarts- och malmmineraler, deras texturer och relativa förekomst underlättar tolkningen av geokemiska data och gör det möjligt att urskilja geologiska processer och lämpliga petrogenetiska modeller för att stödja prospekteringsverksamheten.

Mineralkemisk karakterisering och skanning ger ytterligare kunskap om malmmineraler, deras beståndsdelar, kornstorleksfördelning och sammansättning. Med hjälp av skanningselektronmikroskopi (SEM) kan man till exempel upptäcka mikroskopiska mineraler, som PGM, som sällan observeras med konventionella metoder. Detaljerade mineralogiska studier ger dessutom viktig bakgrundsinformation för studier av upparbetning och mineralbehandling.

GeoPool erbjuder en mängd olika tekniker för att analysera stenprover för detaljerad mineralogi. Vi utför bland annat optisk mikroskopi (polariserat/reflekterat ljus) för petrografiska beskrivningar och har även olika mikroanalytiska metoder för mineralkemiska analyser och karakterisering. Beroende på önskat resultat kan vi skräddarsy en tjänst för specifika behov och krav.

Våra analytiska tjänster för mineralprospektering inkluderar följande:

 • petrografiska beskrivningar och mikrofotografi av stenprov, malmmineralogi, texturer och associationer inom en kommersiell tidsram för rapportering
 • textur- och kornstorleksanalyser (SEM); mineralsammansättningsanalyser (SEM-EDS/EPMA); XRD/SEM-baserad automatiserad mineralogi för mineralkvantifieringsanalyser (eller andra lämpliga mikroanalytiska tekniker) *
 • databehandling och tolkning
 • planering och genomförande av provtagning inför en mineralogisk undersökning
 • provförberedning (polerad tunnslip, stenspån eller kornfäste).

* för krävande utrustning/tjänst använder vi en kommersiell tjänsteleverantör.

DATAHANTERING OCH QAQC

GeoPool erbjuder lösningar för datalagring och kvalitetskontroll. Vi sätter upp enkla, kostnadseffektiva system för datainmatning och underhåll eller löser befintliga databasproblem och ser till att systemen är kompatibla med den använda programvaran. Dessutom ordnar vi lämpliga QAQC-strategier för att övervaka långsiktig provtagning och laboratorieprestanda. Vårt QAQC-arbetsflöde inkluderar kontroller av provets egenskaper, processkvalitet, laboratoriets noggrannhet och precision, laboratoriekontamination och fältprecision.

Vår hjälp inkluderar:

 • sortering av dina data för att underlätta sökning och skapandet av rapporter
 • utvärdering av äldre datatillförlitlighet och införlivande i den aktuella projektdatabasen
 • inmatning av nya data då de blir tillgängliga från borrning eller andra undersökningar
 • implementering av lämpliga QAQC-strategier för dina projekt
 • granskning av laboratorieresultat när de kommer in
 • databasvalidering.
GEOLOGISK MODELLERING, VISUALISERING AV DATA OCH RAPPORTERING

En korrekt tolkning av fältobservationer och analysresultat är en viktig del av prospekteringen. GeoPool granskar din fältdata i förhållande till tillgängliga datapaket med öppen källkod för att skapa en heltäckande förståelse av det geologiska systemet som finns i ditt projektområde. Tolkningen kan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya data blir tillgängliga från borrningar eller andra undersökningar. Vi sammanställer rapporter och enkla datavisualiseringar för att stödja projektets marknadsföring till potentiella investerare eller partner. Vi kan även tillhandahålla tjänster för 3D-modellering och resursuppskattning enligt internationella standarder.

I korthet omfattar våra tjänster:

 • tolkning av prospekteringsresultat för att definiera prospekteringsprojekt
 • datavisualisering i 2D i form av plan- eller tvärsnittsbilder
 • leverans av kartprodukter och rapporter
 • geologisk 3D-modellering och uppskattning av mineralresurser.
FÖRETAGSADMINISTRATION

GeoPool hjälper utländska företag att etablera sig i den nordiska affärsmiljön. I den inledande fasen tillhandahåller vi de verktyg som behövs för att starta prospekteringsprojektet. När projektet väl är i drift kan vi hjälpa dig att starta upp ett dotterbolag genom att vägleda ditt företag genom de olika stegen. Dessutom tillhandahåller vi generalsekreterartjänster för en mängd olika behov.

Sammanfattningsvis består våra tjänster av:

 • att upprätta fakturor och kontrakt
 • att grunda företag eller dotterbolag
 • redovisning (tillsammans med vår partner)
 • årlig budgetering
 • att hjälpa till med försäkringar och beskattning
 • hantering av kund- eller intressentregister
 • översättningar (FIN-ENG-FIN, SWE-ENG-SWE, FIN-SWE-FIN)
 • reservationer och utredningar.
TEKNISK RÅDGIVNING OCH PROJEKTLEDNING

Vi erbjuder heltäckande tjänster som omfattar teknisk rådgivning och projektledning för att stödja projektets hela livscykel. Med våra tekniska rådgivningstjänster får du strategiska insikter. Vi erbjuder skräddarsydda rekommendationer på olika tekniska aspekter för att optimera projektprestanda, uppskatta risker och uppnå dina affärsmål.

På GeoPool är vi medvetna om att prospekteringen är säsongsbetonad och erbjuder därför flexibla, kostnadseffektiva lösningar som anpassas efter dina behov. Samtidigt säkerställer våra projektledningstjänster ett framgångsrikt genomförande och resultat genom att effektivt planera, samordna och övervaka projektets alla delar.  

Vi hanterar tidsplaner, budgetar och resurser så att effektiviteten maximeras, kvalitets-, säkerhets- och miljöstandarderna efterföljs och projekten slutförs i tid och inom budget.

VILL DU VETA MERA?

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media