Konsultointi­palvelut

GeoPool tarjoaa laajan valikoiman geologisia konsultointipalveluita, jotka on räätälöity tutkimusprojektinne tarpeisiin. Valmistelemme maaperän, jotta malminetsintäprojektinne sujuu vaivattomasti ja yrityksesi voi keskittyä olennaiseen: malminetsintään!

Uudelle alueelle siirtyminen edellyttää sosiaalisen dynamiikan tuntemusta sekä tietoisuutta mahdollisista kulttuurisista ja oikeudellisista haasteista, joita tutkimusprojektiin voi liittyä. Paikallistietämyksemme ja asiantuntemuksemme avulla autamme yritystäsi tehokkaasti saamaan ja säilyttämään sosiaalisen toimilupansa.

Meillä on kokemusta tehokkaiden kenttätukikohtien perustamisesta paikallisten urakoitsijoiden ja toimittajien avulla. Näin ongelmat voidaan ratkaista nopeasti paikan päällä ja pitkiltä seisokeilta vältytään. Yhteysverkostomme ansiosta pystymme reagoimaan tarvittaessa nopeasti. Mikä tärkeintä, pyrimme tekemään yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa koko alueen hyväksi. Hallinnolliset ja tekniset neuvontapalvelumme tehostavat myös hankkeiden perustamista ja hallintaa, mikä varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja sujuvan toiminnan pohjoismaisessa liiketoimintaympäristössä. Edistyksellisten teknologioiden ja kokeneiden työntekijöidemme avulla tarjoamme arvokasta tietoa, joiden pohjalta voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä.

Ota meihin yhteyttä, niin saat lisätietoja siitä, miten GeoPool voi tukea malminetsintäprojektejanne.

MALMINETSINTÄKOHTEIDEN MÄÄRITTELY

GeoPool kokoaa saatavilla olevat geologiset tiedot malminetsintäkonseptin tai kiinnostuksen kohteena olevan alueen perusteella ja ehdottaa kohteita jatkotutkimuksia varten. Geologian tutkimuskeskukselta (GTK) voidaan myös pyytää täydentäviä tietoaineistoja malminetsinnän suunnittelun tueksi. Lisäksi tarkastelemme kiinnostavaa aluetta vastuullisuuden näkökulmasta ja tunnistamme mahdollisia rajoituksia malminetsinnälle ja kaivostoiminnalle.

Tarjoamamme palvelut:

 • avoimista lähteistä saatavilla olevan tiedon kokoaminen ja arviointi
 • saatavilla olevien tietoaineistojen pyytäminen GTK:n arkistoista
 • tietopakettien valmistelu uusia projekteja varten.
HYPERSPEKTRIKARTOITUS

GeoPoolilla on pitkä kokemus hyperspektrikartoituksesta. Kannettavan ASD TerraSpec® -laitteistomme avulla olemme johtaneet projekteja eri puolilla maailmaa. Laitteisto soveltuu systemaattisiin hyperspektrimittauskampanjoihin, ja sillä voidaan mitata 1000–1500 metriä kairasydäntä päivittäin, riippuen paikan päällä vallitsevista olosuhteista.

Hyperspektrikartoitusta käytetään muuttumismineraalien havaitsemiseen. Kaikki muuttumistuotteet, joilta löytyy ominaispiirteitä 350-2500 nm:n (VNIR ja NIR/SWIR) aallonpituusalueella, voidaan tunnistaa. Tällaisia mineraaleja ovat kiilteet, kloriitit, savet, amfibolit, sulfaatit, karbonaatit ja turmaliini.

Hyperspektrikartoitus on myös kustannustehokas ja nopea tutkimusmenetelmä. Hienorakeiset muuttumismineraalit, joita on vaikea erottaa visuaalisesti, voidaan havaita nopeasti spektrometrillämme. Pienetkin kemialliset tai kiderakenteen vaihtelut ovat erotettavissa. Hyperspektrikartoitus on tuhoamaton menetelmä, ja tulokset ovat helposti ymmärrettävissä. Tutkimuksemme raakadataa voidaan käyttää GIS- ja 3D-ohjelmistossanne. Menetelmää voidaan soveltaa moniin esiintymätyyppeihin, kuten epitermisiin ja porfyyrisiin systeemeihin, skarneihin, kimberliitteihin sekä VMS- ja IOCG-esiintymiin.

Voimme havaita ja visualisoida projektialueenne muuttumisvyöhykkeet esittämällä geokemialliset analyysitulokset ja spektritiedoista määritetyt mineraalit rinnakkain. Tietty mineraali tai mineraalin tietty aallonpituus saattaa korreloida mineralisaation kanssa. Mitä enemmän tietoa kerätään (proksimaalista ja distaalista), sitä parempi ja tarkempi malli on. Nämä tiedot ovat erityisen arvokkaita tulevien kairausten suunnittelussa ja uusien malmikappaleiden paikantamisessa.

Tarjoamamme palvelut hyperspektrikartoitusta varten:

 • kentällä kannettavat hyperspektrilaitteet
 • tiedonkeruu paikan päällä tehtävinä mittauksina
 • raakatietojen käsittely ja tiedon laadun arviointi
 • tietojen tulkinta ja mallintaminen.
PETROGRAFISET JA MINERALOGISET TUTKIMUKSET

Malmien mineralogian, tekstuurien ja mineraaliassosiaatioiden petrografinen tutkimus yhdessä kallion protoliitin ja muuttumisten määrittämisen kanssa voivat parantaa merkittävästi ymmärrystä mineralisaation parageneesistä. Kiveä muodostavien mineraalien ja malmimineraalien sekä niiden tekstuurien ja suhteellisten runsauksien tunnistaminen auttaa geokemiallisten tietojen tulkinnassa ja mahdollistaa geologisten prosessien sekä soveltuvien petrogeneettisten mallien määrittämisen malminetsintätoimien tueksi.

Mineraalien kemiallinen karakterisointi ja skannaus antavat lisätietoa malmimineraaleista, niiden sisältämistä alkuaineista, raekokojakaumasta ja assosiaatioista. Esimerkiksi pyyhkäisyelektronimikroskopian (SEM) avulla voidaan havaita mikroskooppisia mineraaleja, kuten PGM:iä, joita harvoin havaitaan tavanomaisilla menetelmillä. Lisäksi yksityiskohtaiset mineralogiset tutkimukset tarjoavat tärkeää taustatietoa mineraalien rikastus- ja jalostustutkimuksia varten.

GeoPool tarjoaa erilaisia tekniikoita kivinäytteiden analysoimiseksi niiden yksityiskohtaisen mineralogian selvittämiseksi, mukaan lukien optinen mikroskopia (polarisoitu/heijastettu valo) petrografisia kuvauksia varten ja erilaisia mikroanalyyttisiä menetelmiä mineraalien kemiallista analysointia ja karakterisointia varten. Halutusta lopputuloksesta riippuen voimme räätälöidä palvelun erityistarpeiden ja -vaatimusten mukaan.

Mineraalien etsintään liittyviin analyysipalveluihimme kuuluvat:

 • petrografiset kuvaukset ja valomikroskooppikuvat kivinäytteistä, malmin mineralogiasta, tekstuurista ja assosiaatioista raportoinnin kaupallisessa aikakehyksessä
 • tekstuuri- ja raekokoanalyysit (SEM); mineraalikoostumusanalyysit (SEM-EDS/EPMA); XRD/SEM-pohjainen automatisoitu mineralogia mineraalien määritysanalyysejä varten (tai muut soveltuvat mikroanalyyttiset tekniikat) *
 • tietojen käsittely ja tulkinta
 • mineralogisen tutkimuksen näytteenoton suunnittelu ja toteutus
 • näytteiden valmistelu (kiillotettu ohuthie, kivimurske tai raenappi)*.

* välttämättömien laitteiden/palveluiden osalta käytämme kaupallista palveluntarjoajaa.

TIEDONHALLINTA JA QAQC

GeoPool tarjoaa ratkaisuja tietojen säilytykseen ja laadunvalvontaan. Perustamme yksinkertaisia ja kustannustehokkaita järjestelmiä tietojen syöttöä ja ylläpitoa varten tai ratkaisemme olemassa olevia tietokantaongelmia varmistaen yhteensopivuuden käytettyjen ohjelmistojen kanssa. Lisäksi järjestämme asianmukaiset QAQC-menettelyt pitkäaikaisen näytteenoton ja laboratorion suorituskyvyn seuraamiseksi. QAQC-työnkulkumme sisältää näytetietoja, prosessin laatua, laboratorion tarkkuutta ja täsmällisyyttä, laboratorion kontaminaatioita sekä kenttänäytteenoton laatua koskevat tarkastukset.

Avustamme seuraavissa asioissa:

 • tietojen järjestäminen helppoa kyselyä ja raporttien luomista varten
 • historiallisten tietojen luotettavuuden arviointi ja niiden sisällyttäminen nykyiseen projektitietokantaan
 • tietojen syöttäminen, kun uusia tietoja saadaan kairaus- tai muista tutkimuksista
 • asianmukaisten QAQC-menettelyjen luominen projektejanne varten
 • standardivertailumateriaalin (SRM) toimittaminen geokemiallisia maaperä- tai kasvitutkimuksia varten
 • laboratoriotulosten laaduntarkastus niiden saapuessa
 • tietokannan validointi.
GEOLOGINEN MALLINTAMINEN, TIETOJEN VISUALISOINTI JA RAPORTOINTI

Kenttähavaintojen ja analyysitulosten oikea tulkinta on olennainen osa malminetsintää. GeoPool tarkastelee kenttätietojanne suhteessa saatavilla oleviin avointen lähteiden tietoaineistoihin, jotta saadaan kattava käsitys projektialueellanne vallitsevasta geologisesta ympäristöstä. Tulkintaa voidaan päivittää jatkuvasti sitä mukaa, kun kairaus- tai muista tutkimuksista saadaan uutta tietoa. Laadimme raportteja ja yksinkertaisia tietovisualisointeja tukemaan projektin markkinointia mahdollisille sijoittajille tai yhteistyökumppaneille. Voimme myös tarjota 3D-mallinnus- ja varantojen arviointipalveluita kansainvälisten standardien mukaan.

Palvelumme lyhyesti:

 • tutkimustulosten tulkinta tutkimuskohteiden määrittelemiseksi
 • tietojen visualisointi 2D:nä taso- tai poikkileikkausnäkyminä
 • karttatuotteiden ja raporttien toimitus
 • geologinen 3D-mallinnus ja mineraalivarojen arviointi.
YRITYSHALLINTO

GeoPool auttaa ulkomaisia yrityksiä asettumaan pohjoismaiseen liiketoimintaympäristöön. Alkuvaiheessa tarjoamme malminetsintäprojektin käynnistämiseen tarvittavat välineet. Kun projekti on käynnissä, voimme auttaa yritystänne tytäryhtiön perustamisen eri vaiheissa. Lisäksi tarjoamme yleissihteeripalveluita erilaisiin tarpeisiin.

Tiivistetysti palvelumme kattavat:

 • laskujen ja sopimusten laatimisen
 • yrityksen tai tytäryhtiön perustamisen
 • kirjanpidon (yhdessä kumppanimme kanssa)
 • vuotuisen budjetoinnin
 • vakuutuksiin ja verotukseen liittyvän avustamisen
 • asiakas- ja sidosryhmärekisterien hallinnoinnin
 • käännökset (FIN-ENG-FIN, SWE-ENG-SWE, FIN-SWE-FIN)
 • varaukset ja selvitykset.
TEKNINEN NEUVONTA JA PROJEKTINHALLINTA

Tarjoamme kokonaisvaltaisia palveluita, jotka sisältävät teknistä neuvontaa ja projektinhallintaa koko projektin elinkaaren ajan. Tekniset neuvontapalvelumme tarjoavat strategisia näkemyksiä. Tarjoamme räätälöityjä suosituksia eri teknisistä näkökohdista projektin suorituskyvyn optimoimiseksi, riskien arvioimiseksi ja liiketoimintanne tavoitteiden saavuttamiseksi.

Me GeoPoolissa tiedämme, että malminetsintä on kausiluonteista, ja siksi tarjoamme joustavia, kustannustehokkaita ja tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuja. Samaan aikaan projektinhallintapalvelumme varmistavat onnistuneen toteutuksen ja tulokset siten, että suunnittelemme, koordinoimme ja valvomme tehokkaasti projektin kaikkia osa-alueita.

Hallinnoimme aikatauluja, budjetteja ja resursseja tehokkuuden maksimoimiseksi sekä noudatamme kaikkia laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardeja ja varmistamme, että projektit valmistuvat ajallaan ja sovitussa budjetissa.

HALUATKO LISÄTIETOJA?

© 2024 GeoPool Web design: Wikström Media